Regulamin

Zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu stacjonarnym Konferencja PAM Summit
w dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Krakowie

I. Ogólne

 1. Stacjonarne wydarzenie PAM Summit odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2024 r. w Hotelu Metropolo by Golden Tulip, mieszczącym się przy ul. Orzechowej 11, 30-422 Kraków.
 2. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie jest PMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10, NIP 525-227-89-73. 
 3. Regulamin uczestnictwa w Imprezie reguluje zasady:
  •  udział w Konferencji w dniach 13 i 14 czerwca 2024 r. oraz kwestie związane z odpłatnością i rezygnacją z uczestnictwa, w tym udział w planowanych wykładach i warsztatach.
 4. Strona internetowa http://pamsummit.com wydarzenia umożliwia zapoznanie się z Konferencją, rejestrację oraz opłacenie udziału w Wydarzeniu.
 5. Znaczenie nazw i wyrażeń użytych w Regulaminie:
  • Konferencja – Wydarzenie o nazwie PAM Summit, organizowane przez Organizatora odbywające się w Krakowie w dniach 13 i 14 czerwca 2024 r.
  • OrganizatorPMI Poland Chapter z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10, NIP: 525-227-89-73 – odpowiedzialny za wydarzenie;
  • Zasady – niniejszy Regulamin Konferencji;
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.U. 2016, nr 119/1;
  • Prelegent – uczestnik Kongresu, który zadeklarował chęć zabrania głosu podczas Konferencji i został wybrany przez Organizatora lub został zaproszony przez Organizatora do wystąpienia na Wydarzeniu i potwierdził swój udział, uczestniczący w Konferencji z prawem do transmisji dźwięku i obrazu przez mikrofon oraz udostępniania obrazu z kamery lub obrazu z własnego komputera;
  • Uczestnik- osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję za pomocą systemu i spełniły pozostałe warunki określone w odrębnym regulaminie.

 

II. Zasady uczestnictwa w Konferencji PAM Summit:

 1. Podstawą uczestnictwa w Wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia http://pamsummit.com/ oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 2. Rejestracja trwa do 11 czerwca 2024 r. do godz. 23:59.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 4. Udział w Konferencji jest płatny, a koszt uczestnictwa obejmuje udział w wykładach, warsztatach i networkingu organizowanych podczas dwudniowego wydarzenia (13 i 14 czerwca 2024 r.), materiały konferencyjne i pokonferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. Aktualna cena podana jest na stronie internetowej Konferencji.  Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i parkingu. Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu noclegu.
 5. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od terminu rejestracji Uczestnika oraz ewentualnych rabatów przyznanych poszczególnym Uczestnikom lub grupom Uczestników. Ostateczna cena ustalana jest przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, o czym poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej http://pamsummit.com/. Zmiana ceny nie dotyczy już zarejestrowanych Członków.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji w terminie 14 dni od daty rejestracji. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie, rezerwacja biletów zostanie anulowana.
 8. Rabaty promocyjne i grupowe nie łączą się.
 9. W ramach opłaty konferencyjnej Organizator nie zapewnia transportu na miejsce Kongresu oraz zakwaterowania.
 10. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.
 11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie bez podania przyczyny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów i akcji promocyjnych, w których nagrodami będą indywidualne rabaty za udział w Konferencji lub Warsztatach (indywidualne kody promocyjne).
 13. Organizator może przesyłać – po uzyskaniu zgody Uczestnika Konferencji – drogą elektroniczną, na adres e-mail podany podczas rejestracji, materiały promocyjne przygotowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów Konferencji.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego podczas rejestracji, w celu przesyłania mu materiałów promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 15. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora jego danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego przy rejestracji u Partnerów i Sponsorów Konferencji, w celu przesyłania mu materiałów promocyjnych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Partnerów i Sponsorów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Udział w Konferencji i Warsztatach musi być potwierdzony podpisem Uczestnika na liście obecności w każdym dniu Wydarzenia.

 

III. Zasady uczestnictwa w Warsztatach:

 1. Podstawą uczestnictwa w Warsztatach jest wybór odpowiedniego warsztatu podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na warsztaty. O możliwości rejestracji na warsztaty Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail podany podczas rejestracji na Konferencję. 
 2. Koszt udziału w wybranym Warsztacie obejmuje udział w zajęciach, materiały warsztatowe, przerwy kawowe oraz lunch. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i parkingu.
 3. Informacje o Warsztatach będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej wydarzenia.
 4. Maksymalna liczba osób biorących udział w jednym Warsztacie ustalana jest indywidualnie przez Prelegenta prowadzącego Warsztaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej i minimalnej liczby uczestników.
 6. Warsztaty odbędą się 13 i 14 czerwca 2024 roku w budynku hotelu Metropolo by Golden Tulip, mieszczącym się przy ul. Orzechowej 11, 30-422 Kraków.
 7. Zmiana wybranych przez Uczestnika Warsztatów na inne jest możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc na nowo wybrane warsztaty. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników lub w innej sytuacji niezależnej od Organizatora. O odwołaniu Warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi wolę zmiany Warsztatów, zostanie mu zapewniona taka możliwość, a wybrane Warsztaty powinny dysponować wolnymi miejscami. 

 

IV. Koszt brutto uczestnictwa w Konferencji dla osób niebędących aktywnymi członkami PMI PC:

 1. Dla uczestnicy zarejestrowani do 31 stycznia 2024 r. włącznie (Bilet w ciemno) – 777 zł/os.
  • w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wskazanym w pkt. IV ust. 1 zniżka w wysokości 460 zł (Bilet w ciemno) zostanie anulowana.  
 2. Dla uczestników zarejestrowanych od 1 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – Early Bird – 1.359 zł/os. 
  • w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie wskazanym w pkt. IV ust. 1 rabat w wysokości 300 zł (Early Bird) zostanie anulowany.  
 3. Dla uczestników zarejestrowanych od 01 maja 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. – Cena regularna – 1.699 zł/os.
 4. Brak wpłaty w terminie 14 dni jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji. Rezygnacja z udziału w Konferencji może być dokonana w sposób określony w rozdziale XI ust. 2 Regulaminu.  

 

V. Koszt brutto uczestnictwa w Konferencji dla osób będących aktywnymi członkami PMI PC:

 1. Dla uczestników, którzy są aktywnymi członkami PMI PC, przysługuje zniżka w wysokości 20% od ceny biletu brutto dla osób niebędących członkami. 
 2. Dla uczestników będących aktywnymi członkami PMI PC zarejestrowanych do 31 stycznia 2024 r. włącznie (Blind Ticket) – 621,60 zł od osoby.
 3. Dla uczestników zarejestrowanych od 1 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – Early Bird – 788 zł/os. 
 4. Dla uczestników zarejestrowanych od 1 maja 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. włącznie – Cena regularna – 1 028 zł/os.
 5. Brak wpłaty w terminie 14 dni jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji. Rezygnacja z udziału w Konferencji może być dokonana w sposób określony w rozdziale XI ust. 2 Regulaminu.  

 

VI. Koszt udziału w Konferencji brutto dla organizacji zgłaszających pięć lub więcej osób

 1. Ceny dla organizacji zgłaszających 5 lub więcej osób będą ustalane indywidualnie. 
 2. Uczestnicy zgłaszający się z jednej organizacji proszeni są o wysłanie e-maila z prośbą o rejestrację grupy na adres pamsummit@pmi.org.pl
 3. Organizator dopuszcza również zamieszczenie w zgłoszeniu w systemie rejestracyjnym informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia w ramach zgłoszenia grupowego danej organizacji w polu „UWAGI” na potrzeby wystawienia faktury zbiorczej i zastosowania preferencyjnych rabatów grupowych. 
 4. W przypadku zgłoszeń grupowych (dla grup liczących co najmniej 5 osób) każdy członek grupy musi zaakceptować przelew bankowy jako formę płatności.

 

VII. Terminy dokonywania płatności za udział w Konferencji:

 1. Uczestnik, który wybrał formę płatności przelewem w systemie rejestracji online, zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 
 2. W przypadku organizacji zgłaszających 5 lub więcej osób, termin płatności faktury VAT będzie ustalany indywidualnie. 

 

VIII. Warunki płatności

 1. Uczestnik zawiera umowę o udział w Konferencji i Warsztatach w momencie rejestracji.
 2. Zawarcie umowy jest obowiązkiem Uczestnika do dokonania płatności za udział w Konferencji zgodnie z pkt. IV lub pkt. V lub pkt. VI Regulaminu.
 3. Uczestnik dokonuje płatności za udział w Wydarzeniu poprzez:
  • płatność on-line wykonaną w czasie rejestracji na wydarzenie obsługiwaną przez system Stripe,
  • dokonać płatności przelewem bankowym (w przypadku wybrania przelewu bankowego jako formy płatności w systemie rejestracji online). Po otrzymaniu od Organizatora drogą mailową potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, Uczestnik proszony jest o dokonanie płatności przelewem zgodnie z poniższymi danymi:

   Oddział PMI Polska
   Domaniewska 47/10
   02-672 Warszawa
   mBank S.A.

   Numer konta: IBAN: PL 04 1140 1010 0000 2752 6500 1003

   Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko uczestnika – Udział w konferencji PAM Summit 2024”

 1. Po potwierdzeniu rejestracji drogą mailową, Organizator przesyła Uczestnikowi fakturę VAT drogą mailową w terminie 7 dni. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT w formie papierowej i przesłania jej uczestnikowi na podany adres. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem pamsummit@pmi.org.pl lub wpisać stosowną notatkę w sekcji „UWAGI” formularza rejestracyjnego.
 2. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury proforma.
 3. W przypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w terminach wskazanych w pkt. V, VI i VII, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: pamsummit@pmi.org.pl, wskazując przyczyny opóźnienia w płatności.
 4. Nieobecność Uczestnika podczas Konferencji oraz brak rezygnacji zgodnie z pkt. XI ust. 2 Regulaminu i dokonania płatności przed wydarzeniem wiąże się z przesłaniem faktury przez PMI Poland Chapter oraz wszelkimi możliwymi procesami windykacyjnymi, w tym wpisem do Krajowego Rejestru Windykacji.
 5. Istnieje możliwość przeniesienia uiszczonej opłaty za Konferencję na inną osobę, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem i uzgodnieniach potwierdzonych drogą mailową z adresu: pamsummit@pmi.org.pl.

 

IX. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiający dokończenie Rejestracji lub ograniczający jej dostępność;
  • poniesione szkody i utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które powstały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji; 
  • poniesione szkody, a także utracone korzyści przez Uczestnika lub osoby trzecie, które powstały w wyniku odwołania Konferencji przez Organizatora na skutek działania siły wyższej (zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora).

 

X. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest PMI Poland Chapter, z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47/10, KRS 0000-167-986, NIP 525-227-89-73, REGON 0155-4342-4.
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457.
 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  • cofnięcia zgody – w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody,
  • dostęp do danych – informacje o tym, jakie dane, w jakim celu i przez jaki okres są przetwarzane,
  • sprostowania, zmiany, aktualizacji danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • Żądanie ograniczenia przechowywania danych,
  • sprzeciwiać się
  • przenośność danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Konferencji zgodnie z formułą, w jakiej zostanie ona zorganizowana.
 5. Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Konferencji na etapie rejestracji na Wydarzenie oraz w trakcie Konferencji (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP) będą przetwarzane w następujących celach:
  • zorganizować i przeprowadzić Wydarzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności: stworzenie listy Uczestników, przesłanie informacji o agendzie Konferencji oraz innych informacji organizacyjnych, zapewnienie możliwości zadawania pytań w trakcie Konferencji, a tym samym realizację celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie,    organizacjom i ośrodkom akademickim oraz wspieranie, akceptowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami oraz podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących produktów i usług Organizatora, w szczególności prezentowanych podczas Konferencji, a także informacji o kolejnych edycjach Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • networking, tj. udostępnianie danych osobowych uczestnika (e-mail i numer PESEL) firmom zewnętrznym w celu promocji lub kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację Wydarzenia, m.in. dostawcom usług informatycznych i przetwarzane przez okres, w którym Organizator (administrator) zobowiązany jest do przechowywania danych na potrzeby ewentualnej kontroli związanej z organizacją Konferencji oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Organizator podejmuje wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodne z przepisami prawa, a także ogólnie przyjętymi zasadami ochrony poufności informacji. Informacje, w tym dane osobowe, są zabezpieczone adekwatnie do poziomu ryzyka, jakie generują. 
 5. Dane podawane w celu wystawienia faktury:
  • przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, wynikającego z roszczeń związanych z wykonaniem umowy oraz obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • Będą one przechowywane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy i udostępniane podmiotom przetwarzającym, takim jak księgowość, w niezbędnym zakresie.

 

XI. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Uczestnik nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli Konferencja została już otwarta, tj. w 13.06.2024.In przypadku skutecznego skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy, kwota wpłacona przez Uczestnika zostanie zwrócona tym samym kanałem płatności, za pośrednictwem którego dokonano płatności za usługę.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pamsummit@pmi.org.pl z tematem: „Rezygnacja”, podając dane osoby zgłaszanej.  Jednocześnie, w przypadku rezygnacji nie wynikającej z punktu X pkt 1 niniejszego regulaminu:
  • a) w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Konferencji do dnia 30 kwietnia 2024 r., Organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty, pomniejszonej o ewentualną różnicę wynikającą ze zmiany rabatu grupowego wynikającej z tej rezygnacji;
  • b) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji w terminie od 1 do 14 maja 2024 r., Organizator zwróci uczestnikowi 50% opłaty pomniejszonej o ewentualną różnicę wynikającą ze zmiany rabatu grupowego wynikającej z tej rezygnacji; 
  • c) w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji po dniu 15 maja 2024 r., Organizator zatrzymuje całość płatności za poniesione koszty organizacyjne.

 

XII. Własność intelektualna

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona internetowa, layout, logotypy, grafiki, zdjęcia, pliki audio i wideo wykorzystywane do promocji Wydarzenia, a także prezentacje są własnością Organizatora lub osoby trzeciej (o ile tak oznaczono) i podlegają ochronie prawnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze wszystkich przedstawionych w nim materiałów wyłącznie na własny użytek osobisty.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora lub osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być wykorzystywane w związku z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić w błąd potencjalnych klientów Organizatora lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie przebiegu Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Ani Państwo, ani żadna osoba trzecia nie może usuwać, zakrywać, odszyfrowywać ani zmieniać żadnych znaków towarowych, informacji o prawach autorskich ani innych informacji o prawach własności zawartych w materiałach konferencyjnych

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli chcieliby Państwo złożyć reklamację dotyczącą nienależycie wykonanej usługi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pamsummit@pmi.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konferencji należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na Wydarzenie.
 4. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania uczestników Konferencji bez zgody Organizatora.
 5. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora. 
 6. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć na Organizatora oraz wyrażeniem zgody na ich komercyjne wykorzystanie w przypadku:
  • gdy Uczestnik jest filmowany lub fotografowany na terenie obiektu;
  • gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą lub pozowanie do zdjęcia.
 7. Przetwarzanie danych podczas konferencji, w tym poprzez udostępnianie nagrań i zdjęć, odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie spory dotyczące organizacji ewidencji rozstrzygane są przez Prezesa PMI Poland Chapter, a dotyczące realizacji umowy przez sąd powszechny.
 9. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Uczestników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, a konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może:
  • złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą,
  • skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 
 11. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu Wydarzenia, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową. 
 12. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://pamsummit.com/
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.